برای ویزیت اولیه نیاز به تعیین وقت قبلی نمی باشد 

 

شنبه تا چهارشنبه ازساعت 19 - 15 مراجعه حضوری به هم رسانید.

 

کلینیک : کرج، چهارراه طالقانی حنب اداره پست ساختمان وزراء واحد 702

تماس قبلی با کلینیک جهت صبحها و  عصرها

۳۲۲۶۴۵۵۹،۳۲۲۶۵۷۷۵


در حال ارسال درخواست تعیین وقت...